Mediacja

 

ERYSTYKA – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną.


 

Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów (ADR – ang. Alternative Dispute Resolution), to nowoczesna i bardzo skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów pojawiających się zarówno w obrocie gospodarczym jak i w stosunkach międzyludzkich – rodzinie czy w pracy. Rolą mediacji jest, aby po jej pozytywnym zakończeniu każda ze stron konfliktu czuła się wygrana. Żeby osiągnąć ten cel, strony muszą być otwarte na kompromis oraz uczestniczyć w procesie mediacji w sposób dobrowolny.

Podstawowe korzyści z mediacji:

 • to strony, a nie sąd czy inne osoby trzecie są architektami swojego porozumienia
 • ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, ma moc wyroku sądowego
 • niski koszt w porównaniu z opłatami sądowymi i adwokackimi
 • oszczędność czasu – całe postępowanie mediacyjne trwa krócej niż wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy w sądzie
 • możliwość zakończenia sporu w sposób satysfakcjonujący strony
 • przebieg postępowania mediacyjnego zależy wyłącznie od stron, to one dokonują wyboru mediatora, ustalają reguły postępowania mediacyjnego i w pełni decydują o wyniku postępowania
 • strony decydują o treści ugody , w ugodzie jest zapisane tylko to, na co każda ze stron wyraziła zgodę
 • każda ze stron w trakcie mediacji  ma możliwość przedstawienia swoich potrzeb
 • celem mediacji jest doprowadzenie do rozwiązania konfliktu, a nie ustalenie kto jest winny
 • mediacja jest dobrowolna – każda ze stron na dowolnym etapie postępowania może zrezygnować z mediacji
 • zawarcie ugody akceptowalnej przez dwie strony daje możliwość utrzymania relacji w przyszłości
 • mediacja jest poufna

 

O nas

Naszym celem, zgodnie z doktryną Arthura Schopenhauera – twórcy erystyki, jest pomoc w osiągnięciu porozumienia, bez względu na kwestię kto ma rację, czy po której stronie leży wina. Ma to ogromne znaczenie w sporach, których natura jest delikatna oraz bardzo złożona i aby je rozwiązać należy brać pod uwagę wiele różnych czynników. W szczególności spory w zakresie prawa rodzinnego – rozwody, separacja, opieka nad dziećmi, podział majątku, jak również spory sąsiedzkie, konflikty biznesowe, czy rozbieżności poglądów w postępowaniu przed organami administracji publicznej to sytuacje, które wymagają głębszej analizy i znacznie szerszego spojrzenia na problem.

Kancelaria mediacyjna ERISTIS prowadzi mediacje z zakresu:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego – np. o rozwód i spearację, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie zasad komunikacji rodziców po rozstaniu,  ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • prawa własności intelektualnej – np. w zakresie prawa własności przemysłowej ( znaki towarowe, patenty), ochrony praw autorskich, czynów nieuczciwej konkurencji
 • prawa cywilnego – np. o podział majątku, zapłatę, znieisienie współwłasności, w zakresie prawa spadkowego
 • prawa gospodarczego – np. o zapłatę, zniesienie udziałów
 • postępowania przed organami administracji publicznej – mediacje administracyjne
 • prawa pracy – np. przywrócenie stosunku pracy, mobing
 • mediacje transgraniczne
https://www.mediacja.gov.pl/
Masz prawo do mediacji.

Mediatorzy

Mediator charakteryzuje się bezstronnością i jest neutralny w stosunku do przedmiotu sporu. To osoba, której zadaniem jest pomoc zwaśnionym stronom w dojściu do satysfakcjonującego porozumienia. Działania mediatora polegają na usprawnieniu lub często wręcz umożliwieniu merytorycznej dyskusji dotyczącej problemu.

Wszyscy nasi mediatorzy to doświadczeni profesjonaliści, wpisani na listę stałych mediatorów sądowych, prowadzoną przez sądy okręgowe.

Jak skorzystać

Aby skorzystać z mediacji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią ERISTIS telefonicznie pod numerem 733900987 lub poprzez email. Mediator odpowie na Państwa pytania, udzieli informacji w zakresie proponowanego przebiegu mediacji i kosztów. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na taki sposób rozwiązania sporu, mediator skontaktuje się z uczestnikami mediacji, aby ustalić termin pierwszej sesji mediacyjnej. Spotkania mogą odbyć się równocześnie z obiema stronami lub w sesjach indywidualnych.

Mediacja może być także zainicjowana podczas procesu sądowego zarówno przez strony jak i sąd. W tym przypadku również zachęcamy do wyboru Kancelarii ERISTIS jako Waszego mediatora.

Warszawska Kancelaria Mediacj  ERISTIS prowadzi mediacje na terenie całego kraju.